Protivpožarna zaštita - Giacomini komponente donose optimalna rešenja

Visoka inovativnost i brzo, jednostavno instaliranje protivpožarnih sistema donelo je tvrtki Giacomini prepoznatljivost ponude optimalnih tehničkih rešenja u celom svetu. Visoka profesionalnost na području proizvodnje specijalizovanih komponenti omogućila je prodor visokokvalitenih Giacomini proizvoda na svetsko tržište, prateći najviše međunarodne standarde. Zahvaljujući kreativnim rešenjima Giacomini fabrike, komponente protivpožarne zaštite Giacomini koriste se u tržnim centrima, aerodromima, hotelima bolnicama i još mnogim lokacijama gde se zahteva visok stepen protivpožarne zaštite po cjelom svetu... Firma Giacomini svoje proizvode odnosno specijalizovane komponente namenjene za protivpožarnu zaštitu predstavlja i nudi vernim kupcima već više od 40 godina.

Protivpožarna zaštita i sistemi

Protivpožarni sistemi - osnovne komponente i princip rada

Svaki kvalitetan protivpožarni sistem namenjen za određenu vrstu objekta mora sadržavati osnovne tri komponente: uređaj za detekciju, specijalizovane komponente za pasivnu zaštitu i ključni dio-aktivnu zaštitu u gašenju požara. Osim cevi, adaptera, priključaka, dodatne opreme spomenimo fenomen sprinklera odnosno sprinkler uređaja. Nazivaju ih stabilnim instalacijama namenjenim za gašenje požara vodom, koja predstavlja najefikasnije, jednostavno sredstvo za borbu protiv vatre. Rasprskivači (sprinkleri) su uređaji za gašenje rasprskavajućim mlazom vode. Aktiviraju se, otvore pri pojavi određene povišene temperature. Važan element samog procesa je funkcija požarne signalizacije. Postoje suvi i mokri sprinkler sistemi, jer prostorije mogu biti pod vodenim ili vazdušnim pritiskom. Osnovni zahtev za funkcionisanje sprinklera u sprinkler sistemu je otvaranje uz minimalnu inerciju pri određenoj povišenoj temperaturi. Druga važna komponenta u principu rada odnosi se na adekvatnost konstrukcije, koja će omogućiti ravnomerno kvašenje površine i time adekvatnu protivpožarnu zaštitu. Sprinkler mora zadovoljiti zahteve lake održivosti, jednostavnosti i otpornosti na koroziju.
Važno je istaći da firma Giacomini sa svojim proizvodima u protivpožarnim sistemima upotrebljava kvalitetne materijale u skladu sa zakonskim normama o protivpožarnoj zaštiti (FM, UL, ULC certifikati). Sistemi su namenjeni za aktivnu protivpožarnu zaštitu (sprinkleri i hidrantne instalacije), kao i OEM proizvodi.

Protivpožarna zaštita u stambenim zgradama

Protivpožarna zaštita u zgradamaSOP odnosno stepen otpornosti zgrade prema požaru određuje se u zavisnosti od mnogih faktora (namena, visina zgrade, položaj i izdvojenost objekta...), između ostalog i ugrađenih zaštitnih instalacija. Spomenute stabilne instalacije koje su namenjene za protivpožarnu zaštitu predstavljaju sistem koji mora besprekorno funkcionisati u slučaju požara. Sprinkler sistemi trebaju zadovoljavati stroge tehničke propise. Giacominim proizvodu i sistemima za zaštitu od požara nude visoku pouzdanost i sigurnost. Pri određivanju stepena pouzdanosti celokupnog sistema zaštite primarni su požarna opasnost objekta i veličina sprinkler sistema. Na području zaštite objekta od požara firma Giacomini nudi visokokvalitne komponente sistema: ventile, priključke, razdjelnike, i još mnogo elemenata dodatne opreme.